1. Kako se s poreznog motrišta tretira mirovina isplaćena nasljedniku nakon smrti korisnika mirovine? Prema članku 2. stavku 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08. i 80/10.; dalje u tekst Zakon) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09., 149/09. i 123/10.; dalje u tekstu Pravilnik) porezni obveznik je fizička osoba koja ostvaruje dohodak. U skladu s člankom 2. stavkom 3. Zakona i člankom 2. stavkom 2. Pravilnika porezni obveznik je i nasljednik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti, pa ima obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine. Nasljednik je istodobno i porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka. Člankom 14. stavkom 2. točkom 1. Zakona propisano je da se primicima od nesamostalnog rada smatraju i mirovine ostvarene na temelju prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, a prema odredbama članka 45. stavka 1. Zakona predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće odnosno mirovine iz članka 14. Zakona ili sam porezni ...