Nastavno na Vaš zahtjev za tumačenje članka 3. točke 1. i 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), odnosno tko se smatra poduzetnikom, a tko osobom javnog prava u smislu navedenog Zakona, odgovaramo kako slijedi; Člankom 3. točkom 2. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisano je da se osobama javnog prava u smislu tog Zakona smatraju „javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika“. Prema članku 3. točki 1. Zakona, poduzetnik jest fizička i pravna osoba, koja samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. Trgovačka društva u 100%-tnom vlasništvu jedinice područne (regionalne) samouprave koja obavljaju poduzetničku djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, iako se radi o osobama javnog prava, smatraju se poduzetnikom sukladno članku 3. točki 1. Zakona te se na njih primjenjuju odredbe navedenog Zakona koje vrijede za poduzetnika i svoje obveze trebaju ispunjavati u skladu s rokovima koji se odnose na poduzetnike a ne na osobe javnog prava. U poslovnim transakcijama osobe javnog prava ...