Počevši sa danom 1.1.2010. godine na snagu stupaju propisi čijim se odredbama novelira normativni okvir postupanja Carinske uprave te koji, stoga, u bitnome odražavaju primijenjeni sadržaj propisa koje carinska služba primjenjuje sukladno svojim nadležnostima i propisanom djelokruga rada.

S obzirom na navedeno, kao i na iznimno značenje i znatan opseg odnosnih novela u primjenjivom normativno-pravnom okviru ukupnog carinskog postupanja, nastavno se izlaže sumarni prikaz najvažnijih promjena u sadržaju propisa iz područja nadležnosti i propisanog djelokruga rada carinske službe, uz napomenu da se sadržajem ovoga akta ne obrađuju propisi trošarinskog sustava:

1. PROPISI KOJI UREĐUJU PODRUČJE UPRAVNOG POSTUPKA I UREDSKOG POSLOVANJA

a) Dana 1.1.2010. godine na snagu stupa novi Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09.), čijim stupanjem na snagu prestaje važiti Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 53/91. i 103/96.).

Stupanjem na snagu navedenog propisa, a nakon stupanja na snagu novog Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08.) dana 1.1.2009. godine, cjelovito je noveliran normativno-pravni okvir procesnopravnog postupanja Carinske uprave, kao poreznog tijela, u upravnim stvarima, sukladno propisanom djelokrugu rada carinske službe.

Napominjemo da odredbe Zakona o općem upravnom postupku imaju supsidijarni, odnosno dopunski ...