Primjena Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Primjenjuju li se osim Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića i drugi propisi kod određivanja što se smatra bezalkoholnim pićima te što se smatra bezal­koholnim pićima iz čl. 4. st. 3. t. 2. Od 1. srpnja 2013. godine bezalkoholna pića koja se stavljaju na tržište Republike Hrvatske oporezuju se su­kladno odredbama Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.). Prema čl. 4. st. 3. navedenog Zakona predmet oporezi­vanja su bezalkoholna pića, kojima se u smislu predmet­nog Zakona smatraju proizvodi navedeni u točkama 1. – 4. ovoga stavka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene po­trebe ili dodacima prehrani. U smislu važećeg Zakona, pored odredbi Zakona primje­njuje se i Pravilnik o posebnom porezu na kavu i bezalkohol­na pića (Narodne novine br. 101/16.). Osim toga, bitni su i Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamen­ta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu ...