U Narodnim novinama br. 74/14. objavljen je novi Zakon o udrugama (link) koji stupa na snagu 01. listopada 2014. Tim Zakonom je propisano da u roku od 60 dana od dana stupanju na snagu Zakona (do 1. prosinca 2014.) ministar uprave ima obvezu donijeti Pravilnik kojim će urediti sadržaj registra udruga. U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu tog Zakona Vlada Republike Hrvatske na prijedlog svoje stručne službe nadležne za udruge, ima obvezu donijet uredbu kojom će se urediti kriteriji, mjerila i postupci financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Nakon stupanja na snagu uredbe prestaje važiti Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga (Narodne novine br. 16/07.). Novim Zakonom o udrugama udruge su obvezne u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu Zakona (do 30. rujna 2015.) uskladiti svoje statute s tim Zakonom i o tome podnijeti zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.   Proširen je obvezni sadržaj statuta na način da prema odredbama novog Zakona o udrugama statut mora sadržavati i odredbe o:
-  područjima djelovanja prema ciljevima,


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.