Stjecanje prava vlasništva nekretnina stranih pravnih i fizičkih osoba na području Republike Hrvatske uređeno je Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06. i 146/08.).

Temeljem odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 146/08.; dalje: Zakon), koje stupaju na snagu 1. veljače 2009., državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije stječu pravo vlasništva nekretnina pod pretpostavkama koje vrijede za stjecanje prava vlasništva za državljane Republike Hrvatske i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj (članak 3. Zakona). Prema navedenoj zakonskoj odredbi, državljani i pravne osobe iz država članica Europske unije, od 1. veljače 2009. stječu pravo vlasništva nekretnine pod istim pretpostavkama kao i hrvatski državljani samo uz ispunjenje općih pretpostavki za pravovaljanost pravnog posla (pravni posao ima sadržaj propisan Zakonom o obveznim odnosima – Narodne novine br. 35/05. i 41/08.). S obzirom da za te osobe više ne postoje posebne pretpostavke za stjecanje prava vlasništva nekretnina (uzajamnost i suglasnost ministra pravosuđa) u trenutku sklapanja pravnog posla nastaje i porezna obveza poreza na promet nekretnina prema članku 14. Zakona ...