G. banka d.d. u stečaju, postavila je pitanje o načinu utvrđivanja osnovice poreza na promet nekretnina, u slučaju kada se nekretnina stječe temeljem odredbi članka 277. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 57/96. - 67/08.).

Članak 9. stavak 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.) propisuje da je Porezna uprava ovlaštena procjenom utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine ako je ukupan iznos naknade iz stavka 3. i 4. toga Zakona manji od cijena koje se postižu ili se mogu postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze.

Iznimno od odredbi stavka 5. navedenog članka, u stavku 7. istog članka, navodi se da ako se nekretnina stječe kroz postupak javnog natječaja, javne prodaje (dražbe) ili u stečajnom postupku uz odgovarajuću primjenu odredaba propisa o ovrsi kojima je uređena ovrha na nekretnini, te postupcima u kojima je jedan od sudionika postupka pravna osoba u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske ili Republika Hrvatska, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne vlasti, ustanove čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ukupnim iznosom naknade smatra se sve ono što stjecatelj ili ...