Na upit M. R. iz Švedske o mogućnosti kupnje nekretnina u Republici Hrvatskoj od strane stranih državljana, te o plaćanju poreza na kuću za odmor stranih državljana, nastavno odgovaramo. Strane osobe mogu stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske na način propisan odredbama čl. od 354. do 358. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96.). Strane osobe, u smislu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, jesu fizičke i pravne strane osobe. Navedene osobe mogu, ako posebnim zakonom nije drukčije određeno, pod uvjetom uzajamnosti, stjecati vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske, ako suglasnost za to dade ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, po prethodno pribavljenom mišljenju ministra pravosuđa Republike Hrvatske, također ako zakonom nije drukčije određeno. Uzajamnost u ovim slučajevima postoji, ako u drugoj državi državljani Republike Hrvatske ili pravne osobe koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj mogu stjecati vlasništvo nekretnina kupoprodajom, zamjenom ili drugim pravnim poslom odnosno na temelju zakona ili po odluci suda ili drugog nadležnog tijela u drugoj državi. Prema čl. 3. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97. i 26/00.) domaće i strane fizičke ili pravne ...