Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike objavljen je u Narodnim novinama br. 77/15.   Sporazumom o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike, Vlada Republike Hrvatske, te reprezentativni sindikati u državnim službama, potpisnici Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 104/13. i 150/13.), suglasno utvrđuju da je cilj ovoga Sporazuma ujednačiti materijalna prava državnih službenika i namještenika s materijalnim pravima službenika i namještenika u javnim službama, kako bi se na jednak način primjenjivala ista osnovica za izračun jubilarne nagrade, koja je uređena člankom 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, odnosno člankom 5. Dodatka II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Ovim Sporazumom utvrđuju se međusobna prava i obveze Vlade i sindikata, kao i aktivnosti koje će biti potrebno poduzeti od strane potpisnika ovoga Sporazuma u ispunjavanju svrhe i cilja utvrđenog ovim Sporazumom. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.