Postavili ste upit o primjeni snižene stope poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) na isporuku električnog skutera za slabije pokretne osobe. U upitu navodite da ste dobili ponudu društva Ortorea d.o.o. za električni skuter za slabije pokretne osobe u kojoj je navedena stopa PDV-a 5% po članku 10. i 10.a Zakona o PDV-u.  Postavili ste pitanje je li ponuda u skladu sa zakonom. Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku. Sukladno odredbama članka 38. stavka 2. točke e) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi 5% na isporuke medicinske opreme, pomagala i drugih sprava koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO). Člankom 47. stavkom 1. točkom e) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13., 160/13., 35/14. i 157/14.) detaljno je propisano što se smatra medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama iz članka 38. stavka 2. točke e) Zakona. Slijedom navedenog, ako se električni skuter ...