Porezna obveznica iz dostavnog popisa postavila je upit o poreznom tretmanu usluga smještaja i brige o starijim i nemoćnim osobama koje obavlja kao slobodno zanimanje u okviru obiteljskog doma. U upitu se navodi da se spomenuta djelatnost obavlja temeljem rješenja Ministarstva socijalne politike i mladih od 15. srpnja 2013. i to kao isporuke oslobođene plaćanja PDV-a sukladno čl. 39. st. 1. t. g) Zakona o PDV-u i čl. 56. Pravilnika o PDV-u. Nadalje, navodi se da u provedenom postupku poreznog nadzora za 2014. godinu nisu utvrđene nepravilnosti te da je 15. studenoga 2017. zaprimljen poziv Područnog ureda Slavonski Brod o obvezi retroaktivnog upisa u registar obveznika PDV-a s danom 1. siječnja 2017. Slijedom navedenog, postavljeno je pitanje o obvezi upisa u registar obveznika PDV-a. Sukladno odredbama čl. 39. st. 1. t. g) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13. do 115/16., u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) plaćanja PDV-a oslobođene su usluge i isporuke dobara povezane sa socijalnom skrbi, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju domovi za starije i nemoćne osobe, ustanove, tijela s javnim ovlastima ili druge osobe slične prirode. Prema odredbama čl. 56. Pravilnika o porezu na dodanu ...