Na upit Općine Karlobag smatra li se neizgrađenim građevnim zemljištem, glede utvrđivanja porez na neizgrađeno građevno zemljište, zemljište na kojem je porezni obveznik na temelju građevne dozvole sagradio temelje 1997.godine, koje i danas stoje na predmetnom zemljištu, u nastavku odgovaramo. Člankom 38.1 Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03., dalje: Zakon) propisano je da općine ili gradovi, između ostalih poreza, mogu uvesti i plaćanje poreza na neizgrađeno građevno zemljište. Odredbama Zakona propisano je tko su obveznici plaćanja poreza, što se smatra neizgrađenim građevnim zemljištem, te donja i gornja granica u kojima se propisuje plaćanje poreza. Općina ili grad, obzirom da se radi o tzv. opcijskom porezu, svojom odlukom propisuje obvezu plaćanja poreza na neizgrađeno građevno zemljište. U odluci kojom se propisuje uvođenje poreza na neizgrađeno građevno zemljište, općina ili grad propisuje visinu poreza obzirom na elemente sadržane u članku 38.m stavak 2. Zakona, te obračun i način plaćanja poreza u skladu s člankom 38.n stavak 1. Zakona. Kako se radi o vlastitim prihodima općina ili gradova, člankom 41. stavak ...