​Tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13.,112/13.).

Nastavno na Vaš upit jesu li predmet nadzora rokova izvršavanja novčanih obveza i plaćanja prema inozemnim poduzetnicima (dobavljačima robe) sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i Europskoj Direktivi 2011/07/EU, te hoće li odredbe ugovora sa inozemnim dobavljačem robe o plaćanju dužem od 60 dana biti ništave i podliježe li domaći poduzetnik prekršajnoj odgovornosti za zakašnjela plaćanja ino-dobavljaču, odgovaramo kako slijedi; Potrebno je razlikovati dvije situacije, prva je kada se radi o odnosima s državama članicama Europske unije i druga situacija kada se radi o odnosima s trećim zemljama, odnosno s državama ili područjem koje nije područje Europske unije, odnosno na koje se ne primjenjuje Ugovor o osnivanju Europske unije. Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi u hrvatski pravni sustav implementirane su odredbe Direktive 2011/07/EU Europskog parlamanta i Vijeća od dana 16. veljače 2011. godine o suzbijanju zakašnjenja s plaćanjem u poslovnim transakcijama. Direktiva 2011/07/EU usvojena je formalno na osnovi odredbe članka 114. Ugovora o funkcioniranju EU-a koja daje nadležnost Europskom parlamentu i Vijeću za usvajanje mjera za usklađivanje odredaba nacionalnih prava s ciljem ...