U 2012. izmijenjene su i dopunjene pojedine odredbe Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, a jedna od njih je porezna olakšica na osnovu reinvestirane dobiti kod sastavljanja prijave poreza na dobit za 2012., sastavljanja obrasca PD.   Porezna olakšica za reinvestiranu dobit je računovodstvena dobit (razlika prihoda i rashoda) u 2012. godini, sam postupak povećanja temeljnog kapitala provodi se u 2013. godini.
To pravo na olakšicu moguće je ostvariti ako se:
1.) dobit ili dio dobiti za 2012. koristi za povećane temeljnog kapitala i ako se
2.) povećanje temeljnog kapitala kao reinvestirana dobit upiše u sudski registar (u 2013.).   Poduzetnici koji se na to odluče trebaju, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od proteka roka za podnošenje porezne prijave (Obrazac PD), Poreznoj upravi dostaviti:
- rješenje Trgovačkog suda o upisu povećanja temeljnog kapitala u visini reinvestirane dobiti u sudski registar,
- odluku o uporabi dobiti,
- pregled stanja kapitala i rezervi (pričuva) nakon što je u sudskom registru proveden postupak povećanja temeljnog kapitala za reinvestiranu dobit.   Kako je propisano, za ostvarivanje prava na olakšicu ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.