Pojašnjenje može li udruga koja okuplja domaće proizvođače proizvoditi sirupe upisati se u registar obveznika posebnog poreza te izlagati vlastite proizvode na sajmovima i klupama. Registracija poreznih obveznika uređena je čl. 13. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.) i čl. 8. Pravilnika o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 90/13. i 111/13.) prema kojima su proizvođač, trgovac i ovlašteni držatelj poreznog skladišta dužni nadležnom carinskom uredu prema mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje predmeta oporezivanja podnijeti prijavu za upis u registar obveznika posebnog poreza na kavu i bezalkoholna pića koja se podnosi na Obrascu PUR, a od 1. siječnja 2015. isključivo elektroničkim putem. Uz prijavu se prilaže: - izvod iz sudskog ili drugog registra (izvadak iz registra udruga) prema posebnim propisima iz kojega je razvidna registrirana djelatnost podnositelja zahtjeva, ne stariji od šest mjeseci, - preslika Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti. Proizvođačima i trgovcima je predmetnim Zakonom propisana mogućnost poslovanja u sustavu odgode izvan sustava odgode plaćanja posebnog poreza što ...