Na koji način je potrebno registrirati novu marku cigareta za puštanje u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske. Radi provedbe čl. 92. st. 1. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18.) i čl. 72. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 1/19.), potrebno je ishoditi rješenje kod Carinske uprave – nadležnog carinskog ureda temeljem pisanog zahtjeva za oslobođenje od plaćanja trošarine na uvoz/unos duhanskih prerađevina-cigareta radi upisa u Upisnik o markama duhanskih proizvoda koji se vodi u Ministarstvu poljoprivrede. Nakon ishođenja rješenja Carinske uprave, potrebno se obratiti Ministarstvu poljoprivrede koje donosi rješenje o upisu cigareta u Upisnik o markama duhanskih proizvoda sukladno čl. 30. Zakona o duhanu (Narodne novine br. 69/99., 14/14. i 32/19.) i čl. 83. Pravilnika o obradi duhana, proizvodnji i markama duhanskih proizvoda (Narodne novine br. 69/06.). Nadalje, obzirom da je u pitanja nova marka cigareta, potrebno je sukladno čl. 89. st. 5. Zakona o trošarinama Središnjem uredu Carinske uprave za predmetni proizvod prijaviti maloprodajnu cijenu 15 dana prije puštanja u potrošnju na teritoriju Republike Hrvatske. Prijava se dostavlja putem aplikacije e-trošarine na obrascu P-MPC uz koji je potrebno ...