Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog spiska o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina kod razvrgnuća suvlasništva jedne nekretnine. Naime, porezni obveznici suvlasnici su gospodarske zgrade i pašnjaka katastarske čestice broj 234/4, ukupne površine 1.040 m2. Suvlasništvo je podijeljeno u omjerima 27/52 i 25/52. Porezni obveznici su katastarsku česticu 234/4 razdijelili na način da katastarska čestica 234/4 ima površinu 540 m2, te je parcelacijom utvrđena nova katastarska čestica 234/48 površine 500 m2. Ugovorom o razvrgnuću suvlasništva porezni obveznici postaju vlasnici tako da suvlasnik koji je u suvlasništvu imao omjer suvlasništva 27/52, postaje vlasnikom katastarske čestice 234/4 površine 540 m2, dok suvlasnik koji je u suvlasništvu imao omjer suvlasništva 25/52, postaje vlasnikom katastarske čestice 234/48 površine 500 m2. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02. i 22/11. – dalje: Zakon) predmet oporezivanja je promet nekretnina. Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, smatra se svako stjecanje vlasništva nekretnine (u daljnjem tekstu: stjecanje nekretnine) u Republici Hrvatskoj. Stjecanjem nekretnine smatra se kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina ...