Putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa zaprimljen je podnesak što ga je Zdravstveno učilište iz Zagreba, Medvedgradska 55, uputilo tom Ministarstvu, radi tumačenja odredaba Zakona o doprinosima (Narodne novine br. 84/08., 152/08. i 94/09. – dalje: Zakon) u dijelu koji uređuje pitanje obveze doprinosa za osobu koja se prvi put zapošljava. U bitnome, riječ je o osobi koja je kod Zdravstvenog učilišta zaposlena u nepunom radnom vremenu (polovica punog radnog vremena) s početkom od 12. listopada 2009. Istovremeno, ista osoba već je, prije zapošljavanja kod poslodavca Zdravstveno učilište, bila zaposlena kod drugog poslodavca, također u nepunom radnom vremenu, ali s početkom rada (prvog zaposlenja) od 2. listopada 2009. Uz podnesak priložena je potvrda - ispis službenih podataka HZMO o statusu u mirovinskom osiguranju predmetne zaposlenice koji sadrži podatke istovjetne navedenima u podnesku.

Na postavljeni upit dajemo tumačenje u nastavku.

Prema odredbi članka 7. točka 35. Zakona: "osoba koja se prvi put zapošljava jest fizička osoba koju poslodavac, po osnovi ugovora o radu, odnosno volonterskog ugovora prijavljuje na obvezno mirovinsko osiguranje i obvezno zdravstveno osiguranje te do dana početka osiguranja po toj osnovi nema evidentiran staž u mirovinskom osiguranju".

Prema odredbi članka ...