1. siječnja 2014. mijenja se stopa PDV-a za dobra i usluge koja su u do tog dana bila oporeziva stopom PDV-a od 10%.   To su:
a) usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,
b) usluge pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima,
c) novine i časopisi novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopisi nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) članka 38. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,
d) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla,
e) dječja hrana i prerađena hrana na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,
f) isporuka vode, osim vode koja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.