Zakon o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.) poduzetnikom, a time i mogućim poreznim obveznikom, smatra svaku pravnu i fizičku osobu koja djelatnost obavlja samostalno, trajno i s namjerom ostvarivanja prihoda. Prema navodima u upitu Turistička zajednica se financira isključivo od turističke članarine i boravišne pristojbe, ne obavlja nikakve isporuke dobara ili usluga te nije u sustavu PDV-a, a djelatnost joj je promidžba Grada Zagreba, kao turističke destinacije. U tom smislu turističke zajednice, ako nemaju isporuka dobara i usluga, nisu poduzetnici u smislu odredbi Zakona o PDV-u, o čemu smo se izjasnili u našem pismu, klasa: 410-19/99-01/179, ur. br.: 513-07/99-2 od 23. travnja 1999. godine. Odredbom članka 19. stavak 2. Zakona, propisano je ako domaćem poduzetniku uslugu obavi poduzetnik sa sjedištem u inozemstvu, domaći je poduzetnik obvezan platiti PDV Ova odredbe se odnosi na usluge s elementom inozemnosti, koje se prema odredbama članka 5. Zakona oporezuju u tuzemstvu. Promidžbene usluge, koje inozemni poduzetnik obavi tuzemnom poduzetniku, oporezuju se prema sjedištu poduzeća primatelja, kako je to propisano odredbom članka 5. stavak 6. točka 2. Zakona. Budući da turistička zajednica, ako obavlja svoju osnovnu djelatnost, nije poduzetnik, na nju se odnosi odredba ...