Na upit pravne osobe, postoji li obveza plaćanja poreza na potrošnju na promet vina obzirom da se prema odredbama Zakona o vinu, vino više ne smatra alkoholnim pićem već prehrambenim proizvodom, u nastavku odgovaramo. U Narodnim novinama br. 147/03. objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01. i 150/02.), kojim je izvršeno nomotehničko usklađenje odredaba navedenog Zakona sa Zakonom o vinu.

...