U Narodnim novinama, br. 84/08, objavljen je Zakon o doprinosima koji stupa na snagu 1. siječnja 2009. te s početkom primjene toga Zakona prestaje važiti Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02. i 177/04.). Zakon o doprinosima (dalje u tekstu: Zakon) propisuje obvezu plaćanja doprinosa za financiranje obveznih osiguranja, vrste doprinosa i stope za obračun, obveznika doprinosa, obveznika obračunavanja doprinosa, obveznika plaćanja doprinosa, osnovice za obračun i način njihova utvrđivanja, obvezu i način obračunavanja, obvezu plaćanja i rokove za uplatu, obvezu izvješćivanja te druga pitanja vezana uz poslove prikupljanja doprinosa i donosi dosta novina u odnosu na odredbe sada važećeg Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja.

Jedna od novina jeste i način kako je uređena obveza doprinosa za osiguranike produženog mirovinskog osiguranja po osnovi boravka u inozemstvu kao bračni drug osiguranika – hrvatskog državljanina na radu u inozemstvu iz članka 17. stavak 2. točka 7. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07. i 35/08.) kada se radi o supružniku profesionalnog odnosno ugovornog diplomata. O toj novini i načinu postupanja pojedinih tijela dajemo uputu o postupanju.

Prema odredbama sada važećeg Zakona o doprinosima za obvezna ...