Dopisom klasa: 410-01/2007-001/332, Ur. broj: 513-07-01-07-2 od 12. veljače 2007. proslijedili ste nam upit obveznika poreza na dohodak gosp. J. B., koji se odnosi na mogućnost unošenja građevinskog zemljišta u popis dugotrajne imovine. U upitu je navedeno da je porezni obveznik u 2003. godini počeo obavljati samostalnu djelatnost s namjerom da na građevinskoj parceli u svojem vlasništvu izgradi stanove za tržište. Tijekom 2005. godine porezni je obveznik počeo prodavati novoizgrađene stanove i to po ugovorenoj kupoprodajnoj cijeni u koju je uključena i vrijednost određenog dijela zemljišta. S obzirom da građevinsko zemljište nije bilo upisano u popis dugotrajne imovine kao imovina koja služi za obavljanje samostalne djelatnosti, postavljen je upit na koji se način mogu kao poslovni izdaci iskazati i odgovarajuća vrijednost prodanog dijela zemljišta koji otpada na svaki prodani stan, a koja je sadržana u naplaćenoj cijeni stana te na taj način iskazana kao poslovni primitak od obavljanja samostalne djelatnosti. Nastavno odgovaramo. Člankom 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br., 177/04.) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim (obrtničkim djelatnostima), u smislu toga Zakona smatra i otuđenje (prodaja, zamjena i drugi ...