Od HNB-a primili smo upit koji se odnosi na priznavanje uplaćenih premija dopunskog zdravstvenog osiguranja kao izdataka pri ostvarivanju dohotka radnika te banke. U upitu je navedeno da ta banka kao poslodavac uplaćuje za svoje radnike premije dopunskog zdravstvenog osiguranja, a svaka uplaćena premija osiguranja je neto plaća radnika na koju se preračunanom stopom obračunavaju porez na dohodak, prirez i doprinosi za obvezna osiguranja, koje banka uplaćuje i knjiži kao rashod plaća. Postavljen je upit mogu li te uplaćene premije osiguranja biti izdatci koji se priznaju pri utvrđivanju dohotka od nesamostalnog rada u obračunu i isplati plaće ili pri utvrđivanju dohotka po godišnjoj poreznoj prijavi svakog obveznika poreza na dohodak. U nastavku odgovaramo. Odredbama čl. 12. st. 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se izdatcima pri utvrđivanju dohotka rezidenata smatraju tijekom poreznog razdoblja u tuzemstvu uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje, dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja tuzemnim osiguravateljima do visine 1.000,00 kuna za svaki mjesec poreznog razdoblja, a najviše do visine određene čl. 36. st. 26. istog Zakona. U skladu sa čl. 16. st. 2. Zakona o porezu na ...