Obratio nam se porezni obveznik "K.-š.", d.o.o. pitanjima u svezi poreznog priznavanja rashoda s naslova otpisa potraživanja, na koja nastavno odgovaramo. Prvo pitanje odnosi se na otpis potraživanja od dužnika nad kojim je stečaj obustavljen rješenjem trgovačkog suda u 2000., a Carinska uprava naplatila je carinski dug po danoj garanciji u 2001. Drugi slučaj potraživanja odnosi se, također, na plaćeni carinski dug za dužnika po rješenju Carinske uprave. Nad dužnikom je 1. prosinca 2003. otvoren sumarni eliminacijski stečajni postupak, tj. stečaj je istodobno otvoren i zaključen jer dužnik nema imovine. Postavlja se pitanje je li otpis takvih potraživanja odnosno rashod naplaćene garancije porezno priznati rashod. U čl. 5., st. 2., t. 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00. i 163/03.), propisano je da rashode poreznog razdoblja čine i vrijednosna usklađenja dugotrajne i kratkotrajne imovine. U čl. 5., st. 10. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 54/01. i 198/03.), propisano je da se rashodima poreznog razdoblja s osnove vrijednosnih usklađenja kratkotrajne imovine priznaju i rashodi po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca i svih ostalih potraživanja, koja su utužena ili zbog kojih se vodi ...