Odluka o izmjeni Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Zadra objavljena je u Narodnim novinama br. 20/14., primjenjuje se od 1. srpnja 2014.   Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 10%.
Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Zadra i uplaćuje se na prijelazni račun poreza i prireza na dohodak HR1110010051752012002. ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.