Prijenos gospodarske cjeline ili pogona je isporuka u smislu Zakona o PDV-u, a isporuka načelno postoji kada isporučitelj daje primatelju isporuke određenu gospodarsku vrijednost, a za što mu primatelj plaća naknadu. Prema odredbi članka 8. stavak 8. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), ako se neka gospodarska cjelina ili pogon u cijelosti prenese, tada je osnovica za obračun poreza pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet, s tim da zbroj svih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti dugovi se ne odbijaju od porezne osnovice. Odredbom članka 8. stavak 8. Zakona, propisano je određeno pojednostavljenje kod prijenosa gospodarske cjeline ili pogona, prema kojem se taj prijenos smatra neoporezivim, ako stjecatelj pripadajući porez može u cijelosti odbiti kao pretporez. Otuđitelj poduzeća tada ne mora iskazati odnosno obračunati PDV, a stjecatelj ne može odbiti pretporez. Zakon i Pravilnik o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 54/01.) propisuju da se za svaku isporuku koju obavi poduzetnik - porezni obveznik, uključujući i prijenos gospodarske cjeline ili pogona, mora izdati račun s odgovarajućim podacima odnosno neki drugi dokument, npr. ugovor koji mora ...