Vezano za vaše upite koji se odnose na naplatu upravne pristojbe za svjedodžbe, te plaćanje upravnih pristojbi koje prelaze iznos od 100,00 kuna, kako i na koji račun se plaćaju, u nastavku odgovaramo. Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 8/96. do 60/08., dalje; Zakon) i Tarifom upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu; Tarifa), koja je njegov sastavni dio, u članku 1. uređuje se plaćanje upravnih pristojbi (u daljnjem tekstu: pristojbe) za spise i radnje pred tijelima državne uprave, diplomatskim misijama, konzularnim uredima i drugim predstavničkim tijelima Republike Hrvatske u inozemstvu, upravnim i samoupravnim tijelima županije, grada i općine te pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. Članak 13. Zakona propisuje da se pristojbe plaćaju u državnim biljezima. Iznimno se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun, ako pristojba iznosi više od 100,00 kuna ili ako je propisano da se pristojba uplaćuje izravno na propisani račun bez obzira na iznos pristojbe. Uplatni račun za plaćanje upravne pristojbe propisan je Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2009. (Narodne novine br. 153/08.). Prihodi državnog proračuna uplaćuju se na račun 1001005-1863000160 Državni proračun Republike Hrvatske. Brojčana oznaka (&scaron ...