U dopisu pod gornjim brojem navodite da iz Naputka Porezne uprave - Središnjeg ureda klasa: 410-19/02-01/151, ur. broj: 513-07-21-01/04-3, od 13. rujna 2004. proizlazi da se oporezivanje prometa upotrebljavanih vozila prema odredbama Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 139/97. do 95/04.) provodi na isti način kao i prije stupanja na snagu Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 105/04.) kojim je ukinut pojam "vozilo na motorni pogon". Postavili ste upit je li obveza Područnih ureda Porezne uprave u provedbi navedenog Naputka na ispravi o prijenosu radnih strojeva, traktora i mopeda evidentirati oslobođenje od plaćanja posebnog poreza na promet? Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Odredbama članka 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove propisano je da je predmet oporezivanja posebnim porezom promet ili drugi način stjecanja upotrebljavanih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova iz članka 1. stavak 2. toga Zakona, a porezna oslobođenja propisana su člankom 7. istoga Zakona. U konkretnom slučaju nije riječ o poreznom oslobođenju, već o stjecanju upotrebljavanih radnih strojeva, traktora i mopeda koji nisu predmet oporezivanja Zakona ...