Temeljem zahtjeva knjigovodstvenog servisa"P. P." iz Z. za očitovanjem je li dječji vrtić "M." iz Z. obveznik poreza na dobit po Zakonu o porezu na dobit, nastavno odgovaramo. Prema navodima u upitu, dječji vrtić "M." je predškolska ustanova osnovana po Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine br. 10/97.) i Zakonu o ustanovama (Narodne novine br. 76/93.). Osnivač ustanove je fizička osoba. Ustanova je upisana u sudski registar nadležnog trgovačkog suda kao ustanova za djelatnost predškolskog odgoja te skrbi o predškolskoj djeci. Djelatnost vrtića sufinanciraju Grad Zagreb i roditelji. No, kako je već dulje razdoblje nejasno treba Ii vrtić voditi poslovne knjige kao neprofitna organizacija ili kao profitna koja vodi knjige po propisima o računovodstvu, postavljeno je pitanje je li dječji vrtić "M." obveznik poreza na dobit. Odredbom čl. 2., st. 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke,sindikati, komore, udruge građana, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. U st. 8. istog članka propisano je da iznimno, ako navedene ...