Prema navodima u vašem zahtjevu za očitovanjem o poreznom statusu, radi se o privatnoj gimnaziji s pravom javnosti, koja je upisana u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, kao ustanova koju je osnovala fizička osoba u skladu sa Zakonom o srednjem školstvu i Zakonom o ustanovama, a djelatnost obavlja radi stjecanja dobiti. Na temelju navedenoga, gimnazija je bila obveznik poreza na dobit. Međutim, tijekom 2001. izmijenjen je Zakon o srednjem školstvu (Narodne novine br. 59/01.), i u čl. 36. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu, propisano je da ostvarenu dobit srednja škola mora upotrijebiti za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu sa Zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. Postavljate pitanje jeste li obveznik poreza na dobit, budući da s ostvarenom dobiti vlasnik ne može raspolagati nego je mora upotrijebiti za razvoj djelatnosti gimnazije. Odredbom čl. 2., st. 7. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 127/00.), državne ustanove, ustanove jedinica područne (regionalne) samouprave, ustanove jedinica lokalne samouprave, državni zavodi, vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, komore, udruge građana, zaklade i fundacije nisu obveznici poreza na dobit. U stavku 8. istog članka propisano je da iznimno, ako navedene ...