Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine br. 14/14.) stupio je na snagu je 6. veljače 2014. Međutim, zbog obveze primjene Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008. od 6. kolovoza 2008. i propisa kojima se uređuje postupanje s državnim potporama, odredbe toga Zakona moraju se primijeniti pri utvrđivanju iznosa umanjenja porezne osnovice iskazane u prijavi poreza na dobit i prijavi poreza na dohodak za 2013. godinu, neovisno o datumu podnošenja tijekom 2014. godine. Temeljem navedenoga, u nastavku dostavljamo uputu o postupanju pri zaprimanju i obradi godišnjih prijava poreza na dobit i poreza na dohodak, te najvažnije promjene koje su propisane navedenim Zakonom. U skladu s člankom 1. Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Narodne novine br. 109/07., 134/07., 152/08. i 14/14.: dalje u tekstu Zakon) sada je definirana pravna osnova za dodjelu državne potpore za obrazovanje i izobrazbu i vezana je za Uredbe Komisije (EU) br. 800/2008 od 6. kolovoza 2008. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora sukladnima sa zajedničkim tržištem u primjeni članaka 87. i 88. Ugovora (Uredba o općem skupnom izuzeću) (Tekst značajan za EGP) (SL L 214, 9. 8. 2008.) ...