Od REGOS-a je zaprimljen upit u vezi s primjenom Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine br. 147/02.), kojim se, između ostaloga traži tumačenje odredbe članka 87. stavak 2. toga Zakona. Na navedeni upit odgovaramo u nastavku. Spomenutim člankom propisano je da se iznimno od odredba stavka 1. istoga članka toga Zakona, prema osnovicama koje se odnose na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002. doprinosi obračunavaju i dospijevaju na naplatu prema propisima koji su vrijedili do 31. prosinca 2002. Iz navedene odredbe Zakona proizlazi da se u slučaju kada se u 2003. godini isplaćuje plaća ili drugi primici koji podlježu obračunavanju i plaćanju obveznih doprinosa, a odnose se na razdoblje do zaključno 31. prosinca 2002., postupa na slijedeći način: 1. kod plaće za rad iz radnog odnosa odnosno osnovice za obračun doprinosa za izaslanog radnika, doprinosi se obračunavaju prema stopama i na način propisan do 31.12.2002., i dospijevaju za uplatu s danom isplate plaće, 2. ako se ta plaća ne isplati do 15. siječnja 2003. doprinos za mirovinsko i za zdravstveno osiguranje obračunava se od najniže osnovice 1.800,00 kuna s dospijećem na taj dan, 3. kod primitaka od druge samostalne djelatnosti ...