Odredbama članka 8. stavak 1. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je da je osnovica PDV-a naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra i obavljene usluge, osim PDV-a. Člankom 51. stavak 2. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 60/96. do 109/00.), propisano je da se naknadom za isporučena dobra smatraju svi iznosi koje je prodavatelj zaračunao - naplatio kupcu po osnovi isporuke. Ako je, dakle, u računu prodavatelja navedena valutna klauzula i ako je kupac platio veći iznos naknade nego što je iskazan na računu, tada je potrebno za uplaćenu razliku ispraviti račun i na ukupno naplaćeni iznos obračunati PDV po preračunatoj poreznoj stopi sukladno članku 57. stavak 2. Pravilnika, kako bi kupac ostvario pravo na odbitak pretporeza. Ako je radi valutne klauzule u svrhu naplate kupac platio manji iznos nego što je iskazan na računu, tada poduzetnik koji je isporučio dobro ili obavio uslugu može ispraviti (smanjiti) iznos poreza nakon što poduzetnik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi (smanji) odbitak pretporeza i o tome pisano obavijesti isporučitelja ...