Je li potrebno u svrhu ostvarenja prava na povrat trošarine na plinsko ulje koje koriste akreditirani strojevi u djelatnosti humanitarnog razminiranja na području Republike Hrvatske učinili registraciju na internetskim stranicama Ministarstva financija, Carinske uprave ili je dostatno koristiti priloge (obrasce) Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 64/13., 129/13., 11/14., 70/14., 157/14., 8/15. i 83/15.) koji se odnose na ostvarivanje navedenog prava i koji su objavljeni u Narodne novine br. 83/15. Pravilnikom o podnošenju trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza uporabom sustava elektroničke razmjene podataka (Narodne novine br. 144/14.), nije propisano elektroničko podnošenje obrazaca u svrhu ostvarivanja prava na povrat trošarine na plinsko ulje koje koriste akreditirani strojevi u djelatnosti humanitarnog razminiranja na području Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, to se pravo ostvaruje ispunjavanjem obrasca PUR-R – Zahtjev za upis u registar korisnika prava na povrat trošarine za plinsko ulje utrošeno za razminiranje koji se nalazi u prilogu (Prilog 50) Pravilnika o trošarinama i podnošenjem istog na način propisan Pravilnikom o trošarinama, dakle "ručnim" podnošenjem obrasca nadležnom carinskom uredu prema sjedištu Vaše tvrtke, a sukladno čl. 90.b Pravilnika o trošarinama ...