Nastavno na Vaš zahtjev u kojemu tražite potvrdu da li se Zakon o financijskom poslovanju primjenjuje na poslovne transakcije između osoba javnog prava međusobno ili se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima a vezano za primjenu Odjeljka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), odgovaramo kako slijedi; Zakonom o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi člankom 3. točkom 2. propisano je da se osobama javnog prava u smislu tog Zakona smatraju „javni naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi i sektorski naručitelji kako su uređeni propisima o javnoj nabavi, osim trgovačkih društava koja odgovaraju definiciji poduzetnika“. Poduzetnik jest fizička i pravna osoba, koja samostalno obavlja gospodarsku ili profesionalnu djelatnost radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi predstavlja lex specialis (poseban zakon) u odnosu na Zakon o obveznim odnosima koji se kao lex generalis (opći propis) primjenjuje i dalje u onim pitanjima koje poseban zakona (ZFPPN) nije obuhvatio. U slučaju kada opći i posebni propisi regulira isto područje primijeniti će se poseban propis a ne opći. Slijedom toga, odredbe Odjeljka 4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj ...