Tražite mišljenje o trošarinskom postupanju u predmetu pokrenutom po službenoj dužnosti radi nezakonitog posjedovanja sitno rezanog duhana iz razloga što je tijekom upravnog postupka radi donošenja poreznog rješenja o naplati trošarine, a nakon izdavanja prekršajnog naloga kojim se prekršitelj proglašava krivim i kažnjava novčanom kaznom, stranka podnijela prigovor zbog povrede načela ne bis in idem pozivajući se na presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ruotsalainen protiv Finske. Iz dokumentacije priložene u predmetu razvidno je da je Zahtjevom za naknadni obračun i naplatu trošarine Klasa: 471-01/16-8/2409 od 24. srpnja 2016. Središnji ured, Odjela za mobilne jedinice Zagreb po službenoj dužnosti pokrenut postupak naknadne naplate trošarine protiv počinitelja sukladno čl. 21. st. 2. t. 3., čl. 25. st. 1. t. 1. i čl. 73. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13. do 120/15.) zbog nezakonitog posjedovanja trošarinskih proizvoda duhanskih prerađevina – sitno rezanog duhana u utvrđenoj količini. Priloženim pravomoćnim Prekršajnim nalogom PN-438/16  od 20. srpnja 2016. prekršitelj je proglašen krivim zbog nezakonitog posjedovanja sitno rezanog duhana u utvrđenoj količini koji nije označen duhanskom markicom Ministarstva financija, te se sukladno ...