Nastavno na podnesak Carinske uprave, Središnjeg ureda, KLASA: 410-19/15-06/191 od 11. prosinca 2015. (link) kojim se pojašnjava institut direktne isporuke, a vezano za Vaše traženje dodatnih tumačenja u primjeni i odre­đivanju mjesta direktne isporuke registriranog prima­telja te utvrđivanju stvarno zaprimljenih količina ener­genata vezano uz sustav mjerenja i obračuna trošarine, nastavno odgovaramo. Člankom 14.a Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) propisano je da nadležni carinski ured može ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta i registriranom primatelju odobriti primitak trošarinskih proizvoda (izuzimaju se duhanske prerađevine prema st. 4. toga članka) u sustavu odgode plaćanja trošarine na mjestu direktne isporuke u Repu­blici Hrvatskoj, pri čemu se mjestom direktne isporuke smatra mjesto različito od lokacije trošarinskog skladišta, odnosno različito od mjesta primitka trošarinskih proizvoda određenog odobrenjem za registriranog primatelja. Mjesta direktne isporuke određuju se odobrenjem nadležnog carinskog ureda za primanje trošarinskih proizvoda – alkohola i alkoholnih pića te energenata, unutar postojećih statusnih odobrenja, što znači za registriranog primatelja u okviru njegovog odobrenja, i to za primanje navedenih trošarinskih proizvoda iz druge države ...