Primili smo upit od „C“ d.o.o. iz Zagreba u svezi utvrđivanja obveze poreza na dobit kod poreznog obveznika „P“ Zagreb. U upitu se navodi da je djelatnost poreznog obveznika „P“ otkup potraživanja i to uglavnom dospjelih, međutim navodi se da porezni obveznik nije u mogućnosti prilikom utvrđivanje obveze poreza na dobit primijeniti odredbe Hrvatskog standarda financijskog izvještavanja (Narodne novine br. 30/08., 4/09. i 58/11; dalje: HSFI) broj 9. – Financijska imovina, koji propisuje da se takva imovina mjeri po amortiziranom trošku i Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) koji navodi da se rashodi smanjenja financijske imovine priznaju u razdoblju u kojemu je imovina prodana ili na drugi način uporabljena. Temeljem navedenoga u nastavku dostavljamo odgovor.

Prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona.

Članak 10. stavak 1. Zakona o porezu na dobit propisuje da se rashodi smanjenja vrijednosti zaliha i financijske imovine priznaju u razdoblju u kojemu je imovina prodana ili na drugi način uporabljena ...