Tvrtka A d.o.o. iz Zagreba, uputilo nam je dopis u kojem navode da je 16. listopada 2001. nad Poreznim obveznikom d.d. pokrenut stečajni postupak, te da je 27. prosinca 2002. Porezni obveznik d.d. u stečaju tvrtki B d.o.o. prodala dio imovine, kao proizvodnog pogona (uključujući i prodaju pokretnina), uz preuzimanje poslova u tijeku. U skladu s Ugovorom o prodaji dijela imovine B d.o.o. osnovao je novu tvrtku A d.o.o, koja je preuzela sva prava i obveze iz ugovora i obavlja građevinsku djelatnost s kupljenim pokretninama. Do sada su izvršili prijenos vozila sa Poreznog obveznika d.d. u stečaju na Novogradnju nova d.o.o., uz plaćanje posebnog poreza 5 %. Postavljen je upit o obvezi plaćanja posebnog poreza kod daljnjeg prijenosa vozila. Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 1. stavci 2. i 3. Zakona o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove (Narodne novine od br. 139/97. do 107/01.), na promet rabljenih osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova koje kupuju ili stječu pravne i fizičke osobe plaća se posebni porez na promet ako se taj promet ...