Tumačenje obveze prijave primanja po osnovi invalidnine iz Švicarske. Člankom 14. st. 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13., Odluka USRH - 83/14., 143/14 – dalje u tekstu Zakon) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju, između ostalih, i mirovine rezidenata ostvarene u inozemstvu. Odredbom čl. 9. st. 2. t. 2.1.4. Zakona propisano je da se dohotkom ne smatraju primici osoba s invaliditetom, osim plaća i mirovina. Nadalje, čl. 62. st. 1. Zakona propisano je da su porezni obveznici odnosno opunomoćenici dužni ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema njihovom prebivalištu ili uobičajenom boravištu podnijeti prijavu radi upisa u registar obveznika poreza na dohodak, a radi osiguranja podataka potrebnih za utvrđivanje poreza. Stavkom 2. t. 3. istog članka propisano je da se prijava radi upisa u registar poreznih obveznika podnosi za dohodak od nesamostalnog rada ostvarenog izravno iz inozemstva. Također je čl. 91. st. 6. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13., 157/14. – dalje u tekstu Pravilnik) propisano da su porezni ...