Uputa o sastavljanju, podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu (dalje u tekstu: Uputa za 2015.), Klasa: 410-01/16-01/81, Ur.broj: 513-07-21-01/16-1 od 14. siječnja 2016. godine (link), primjenjuje se na odgovarajući i prilagođen način u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016. godinu, uvažavajući izmjene propisa koje su stupile na snagu tijekom 2016. godine. Stoga, u nastavku po rednim brojevima Obrasca PD, navodimo izmjene koje se u odnosu na navedenu Uputu primjenjuju u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2016. godinu.   Puni naziv određenih propisa na temelju kojih se, između ostalih, sastavlja prijava poreza na dobit, a koji su izmijenjeni: - Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14,  50/16 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) - Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17; u daljnjem tekstu: Pravilnik), - Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 115/16) - Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06 , 68/07, 146/08, 2/09 ...