Na temelju članka 6. točaka 7. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09 i 123/10 u daljnjem tekstu: Pravilnik), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem prijave poreza na dobit, obrasca PD, službenicima Porezne uprave dajemo sljedeću

UPUTU o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2010. godinu

U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit – obrazac PD.

I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava:

Uz Zakon i Pravilnik, pri obračunu poreza na dobit i sastavljanju porezne prijave, primjenjuju se, između ostalog, i sljedeći propisi: - Zakon o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07) - Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 38/08, 12/09 i 130/10) - Zakon o ...