Ovu brošuru je pripremila Porezna uprava, radi se o XI.dopunjenom i izmijenjenom izdanju koje ažurno na dan 12. listopada 2015. godine. Brošura se može besplatno (PDF) preuzeti niže kao dokument za preuzimanje. Brošura je namijenjena građanima rezidentima RH, a pojašnjava obveze i prava što proizlaze iz važećih propisa o oporezivanju najma i zakupa nekretnina i pokretnina. U ovoj brošuri nije obrađena djelatnost iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova. Brošuru o oporezivanju te djelatnosti (kao i ostale brošure) mogu se pronaći i na Internet stranici Porezne uprave i preuzeti ovdje. Više o obvezama iznajmljivača državljana drugih država članica EU ili trećih zemalja koji u RH pružaju smještaj turistima u svojim nekretninama može se pronaći u mišljenima Središnjeg ureda Porezne uprave klikom miša ovdje i ovdje. Sadržaj: 1. Uvod
2. Dohodak od imovine
2.1 Porezni obveznik i porezno razdoblje
2.2 Primici i izdaci
2.3 Utvrđivanje i plaćanje predujma poreza na dohodak od imovine po osnovi najma ili zakupa
2.4 Godišnja ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.