Odredbama članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. do 73/00.), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti. Člankom 11. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96., 113/97. do 80/00.), propisano je da pri unosu imovine iz jednog društva u drugo društvo nastaje obveza oporezivanja PDV-om. Članak 8. stavak 8. Zakona propisuje, ako se neka gospodarska cjelina ili pogon u cijelosti prenese, tada je osnovica pojedinačna naknada za svaki preneseni predmet, s tim da zbroj svih tih pojedinačnih naknada čini ukupnu naknadu za tu gospodarsku cjelinu ili pogon umanjenu za vrijednost nekretnina koje se oporezuju po posebnom propisu. Preuzeti dugovi se ne odbijaju od osnovice. Ako obračunani PDV pri stjecanju gospodarske cjeline ili pogona stjecatelj u cijelosti može odbiti kao pretporez, tada se ne plaća PDV, a taj se prijenos smatra neoporezivim. U slučaju predmetnog pitanja, ako se radi o prijenosu dobara s dugovanjima i potraživanjima što pripadaju toj gospodarskoj cjelini i ako pri stjecanju te ...