Upit vezano na prenamjenu motornog vozila koje nije predmet oporezivanja posebnim porezom na motorna vozila N1 kategorije (teretno) u vozilo M1 kategorije (putničko) te nas pitate nakon koliko vremena korištenja vozila N1 kategorije se ono može prenamijeniti u vozilo M1 kategorije a da ne podliježe plaćanju posebnog poreza na motorna vozila te da li se poseban porez plaća prema starosti vozila. U Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.) čl. 5. st. 1. propisano je da su predmet oporezivanja motorna vozila navedena u t. 1. do 5. na koja nije obračunat i plaćen posebni porez u Republici Hrvatskoj i koja se registriraju sukladno posebnim propisima. U t. 5. ovoga stavka navedeno je da su predmet oporezivanja druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz t. 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka. Prema čl. 6. st. 1. t. 2. Zakona obveznik plaćanja posebnog poreza je osoba koja je izvršila prenamjenu drugog vozila u motorno vozilo iz čl. 5. st. 1. Zakona. Nadalje, čl. 7. st. 3. Zakona propisuje da obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz čl. 5. st. 1. t. 5. nastaje prenamjenom drugih motornih vozila ...