Ministarstvo financija, Carinska uprava sastavilo je tabelarni pregled predmeta oporezivanja i visina trošarina propisanih zakonom o trošarinama, može se preuzeti niže kao dokument za preuzimanje (PDF), a sadrži: I. ALKOHOL I ALKOHOLNA PIĆA
1. Pivo
2. Vino
2.1. Mirna vina
2.2. Pjenušava vina
3. Ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina
4. Međuproizvodi
5. Etilni alkohol II. ENERGENTI I ELEKTRIČNA ENERGIJA
1. Motorni benzini koji se koriste kao pogonska goriva
1.1 Olovni benzin
1.2. Bezolovni benzin
2. Plinsko ulje iz tarifnih oznaka
3. Kerozin – petrolej
4. UNP – ukapljeni naftni plin
5. Teško loživo ulje
6. Prirodni plin
7. Ugljen i koks
8. Električna energija
9. Biogoriva iz članka 83. stavka 6. ZOT-a III. DUHANSKE PRERAĐEVINE
1. Cigarete, cigare i cigarilosi
2. Duhan za pušenje IV. DUHANSKI PROIZVODI ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.