Od agencije 'A', zaprimljen je upit kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11., 22/12., 144/12., Odluka USRH - 120/13., 125/13., 148/13. – dalje u tekstu Zakon) i Pravilnika o poreza na dohodak (Narodne novine, br. 95/05., 96/06., 68/07., 146/08., 2/09., 9/09. - ispravak, 146/09., 123/10., 137/11., 61/12., 79/13., 160/13. – dalje u tekstu Pravilnik) vezano uz utvrđivanje i plaćanje predujmova poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, na koji u nastavku odgovaramo. Odredbama članka 47. Zakona propisano je da se kod dohotka od samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona i dohotka koji se oporezuje na način propisan za samostalne djelatnosti prema člancima 19. do 24. Zakona, mjesečni predujam plaća prema rješenju Porezne uprave, do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec, te da rješenje o predujmu vrijedi do izmjene, odnosno do utvrđivanja novog predujma. Odredbom stavka 3. istog članka propisno je da Porezna uprava može, na zahtjev poreznog obveznika koji se temelji na podnesku koji sadrži sve bitne sastojke iz porezne prijave, izmijeniti visinu predujma. Nadalje, člankom 71. stavkom 5. Pravilnika propisno je da je porezni obveznik koji zahtijeva da mu se umanji utvrđeni predujam obvezan ...