Na upit Građanina, je li obveznik poreza na kuću za odmor i to za kuću na kojoj ima uredno prijavljeno prebivalište i koju jedino ima u vlasništvu na području Republike Hrvatske, jer u kući povremeno boravi iz razloga što je poslom vezan za inozemstvo, u nastavku dogovaramo. Člankom 35. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan, koji se koristi povremeno ili sezonski. Prema presudi Upravnog suda broj: Us-10997/1999 od 31. siječnja 2002., opravdana odsutnost zbog rada u drugom mjestu odnosno zbog rada u inozemstvu ne oduzima kući status kuće za stanovanje. Shodno navedenom, kućom za odmor smatra se zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski. Opravdana odsutnost zbog rada u inozemstvu ne oduzima kući status kuće za stanovanje ako vlasnik kuće na toj adresi ima prijavljeno prebivalište. Da bi kuća, za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, imala status kuće koja se koristi povremeno odnosno sezonski, potrebno je prethodno utvrditi ima li vlasnik kuće na toj adresi prijavljeno prebivali&scaron ...