Općina namjerava ulagačima omogućiti gradnju različitih objekata na zemljištu u njezinu vlasništvu. Prema razvojnom programu, planira se gradnju višenamjenskog objekta, a korisnik će dijela objekta (zakupoprimac) biti i dječji vrtić. Općina bi prenijela zemljište na društvo (Razvojnu agenciju), također u njezinu vlasništvu, koja bi snosila sve troškove gradnje. Objekt bi bio vlasništvom društva, te bi ga se iznajmilo općini ili drugim subjektima, a jedan bi od mogućih korisnika bio dječji vrtić.

Ako bi, pak, zemljište ostalo u vlasništvu općine, investitor Razvojna agencija zaključila bi s općinom ugovor o pravu građenja na 10 godina, a po završetku gradnje (do isteka ugovora o pravu građenja) višenamjenski bi se objekt iznajmljivalo općini ili drugim subjektima, s tim da bi jedan od korisnika bio dječji vrtić.

Prema čl. 3. st. 4. Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95. – 94/09.), isporukom se dobara ne smatra isporuku zemljišta (poljoprivrednoga, građevinskog, izgrađenog ili neizgrađenog), pa ako općina prenese zemljište u vlasništvo Razvojne agencije doći će do oporeziva prometa nekretnina, prema čl. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 153/02. i 22/11.). Prometom ...